Croeso

Croeso i Sir Gaerfyrddin – sy'n un o'r siroedd mwyaf diogel, mwyaf prydferth a mwyaf bywiog yng Nghymru. Yn aml caiff y sir ei disgrifio fel microcosm o Gymru; mae ganddi arfordir trawiadol, trefi marchnad hanesyddol a threfi ôl-ddiwydiannol bywiog sydd wedi'u hadfywio.


Mae ein hysgolion yn perfformio yn llawer uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ac mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol ymysg y gorau yng Nghymru. Mae gan ein Gwasanaethau Iechyd gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu modelau gofal newydd a fydd yn trawsnewid ein gwasanaethau ar draws gwasanaethau acíwt a chymunedol. Mae gennym dros 9000 o dai sy'n eiddo i'r cyngor a thrwy reolaeth ariannol ddarbodus rydym bellach yn cynllunio i adeiladu 1000 yn fwy i fodloni'r angen am dai lleol ac arbenigol. Bydd datblygiad Pentref Llesiant Llanelli, sy'n rhan o'r Fargen Ddinesig, yn creu swyddi ac yn creu tai i ddiogelu at y dyfodol ddarpariaeth gofal a thai i'n poblogaeth sy'n heneiddio.

I'r person cywir, mae hwn yn gyfle gwych o ran gyrfa. Rydym yn hynod uchelgeisiol ar gyfer Sir Gaerfyrddin a dyma'ch cyfle i ymgymryd â rôl arwain a fydd yn hanfodol i weld bwriadau da yn troi'n ganlyniadau gwych.

Am le gwych i fyw ynddo, i weithio ynddo, ac i ymweld ag ef, beth am Sir Gaerfyrddin?


Y Cynghorydd Emlyn Dole
Yn gywir
Y Cynghorydd Emlyn Dole
Arweinydd y Cyngor

 

Mae'n parhau i fod yn un o'r lleoedd mwyaf diogel yn y wlad i fyw. Mae lefelau troseddu yn isel iawn ac mae gan y rhanbarth cyfan y lefel isaf o droseddu yn y DU. Ymhlith yr atyniadau yn y sir y mae Ffos Las sef un o'r caeau rasio ceffylau mwyaf newydd ym Mhrydain, traethau Baner Las gan gynnwys traeth euraid Cefn Sidan, cwrs golff Machynys a ddyluniwyd gan Jack Nicklaus, Parc y Scarlets, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Llwybr Arfordirol y Mileniwm.