Sir Gaerfyrddin

O ran lleoliad, mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig popeth.   Mae mewn lleoliad delfrydol ar hyd coridor yr M4, o fewn ychydig oriau yn unig o'r prif ddinasoedd gan gynnwys Abertawe, Caerdydd a Chasnewydd, yn ogystal â Bryste, Birmingham a Llundain ymhellach i'r dwyrain ‐ ac i'r gorllewin rydym yr un mor gysylltiedig ag Iwerddon drwy borthladdoedd Sir Benfro.


Rydym yn falch o'n harfordir hardd, o Foryd Byrri â golygfeydd dros Benrhyn Gŵyr, ar draws milltiroedd o dywod euraid a thraethau baner las, hyd at Bentywyn yn y gorllewin, sy'n enwog am ei dirwedd wastad ar gyfer rasio; a'n cefn gwlad o fryniau a phantiau sy'n ymestyn at y ffin â Sir Benfro, Ceredigion, Powys ac Abertawe, yn ogystal â chyrion gorllewinol ardal hyfryd Bannau Brycheiniog.

Mae Sir Gaerfyrddin yn parhau i fod yn un o'r lleoedd mwyaf diogel i fyw ynddo – mae'n rhan o ardal Heddlu Dyfed-Powys sy'n cael ei chydnabod fel yr ardal heddlu fwyaf diogel yn y DU.

Fel un o awdurdodau lleol mwyaf Cymru, rydym wedi arwain rhaglen buddsoddi a datblygu uchelgeisiol sydd wedi darparu gwasanaethau o'r radd flaenaf i'n trigolion, ein busnesau a'n hymwelwyr. Mae'r rhain yn cynnwys stadia a chyrsiau chwaraeon o'r radd flaenaf, megis cwrs golff a ddyluniwyd gan Jack Nicklaus ym Machynys, Stadiwm Parc y Scarlets, a Chwrs Ffordd Gaeedig Genedlaethol ar gyfer Rasio Beics ym Mhen-bre; ac atyniadau diwylliannol, cyfadeiladau theatr a hamdden, megis Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Cartref Dylan Thomas, Marina Porth Tywyn a Pharc Arfordirol y Mileniwm. Felly nid oes ryfedd bod economi twristiaeth Sir Gaerfyrddin yn ffynnu, gan ddod â mwy na £434 miliwn i'r sir y llynedd a chynyddu bob blwyddyn.

Mae Sir Gaerfyrddin yn sir wirioneddol ddwyieithog ac mae mwy o siaradwyr Cymraeg yn y sir na'r un sir arall yng Nghymru (tua 46 y cant o'n 184,000 o drigolion, yn ôl Cyfrifiad 2011). Mae'r iaith yn rhan bwysig o'n hanes a'n diwylliant, a dyna pam rydym wedi ymrwymo'n gadarn i helpu pobl i fyw, gweithio a defnyddio gwasanaethau yn eu dewis iaith, gan ddefnyddio ein Strategaeth Sgiliau Iaith i'n helpu i gyflawni Safonau'r Gymraeg. Rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau cefnogol a hyblyg i ganiatáu i'n staff ddysgu Cymraeg neu wella eu sgiliau. Os bydd angen, byddwn yn gweithio'n galed i'ch ysgogi a'ch ysbrydoli o ran eich sgiliau Cymraeg ac yn eich helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer y swydd hon. Gallwch ddarllen rhagor yma.

 

Yn y canol, mae gennym ein cymunedau cyfoethog ac amrywiol – o ganolfannau trefol gan gynnwys Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman; i drefi marchnad hanesyddol a phentrefi llai sy'n cadw diwylliant a thraddodiadau unigryw Sir Gaerfyrddin yn fyw.