Y Cyngor

Crynhoir gweledigaeth y Cyngor yn y datganiad canlynol:


‘Mae'n rhaid byw bywyd, gadewch i ni ddechrau'n dda, byw'n dda a heneiddio'n dda, mewn amgylchedd iach, diogel a llewyrchus.’

Mae'r weledigaeth hon yn crynhoi ein hamcanion llesiant: sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd; helpu i greu lle iach a diogel i fyw ynddo sy'n cynnig cyfle economaidd a chartrefi fforddiadwy; cefnogi pobl i heneiddio'n dda; a gweithredu fel stiward gofalus i'n hasedau diwylliannol a naturiol.

Darllenwch ragor yn Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor.

Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i adfywio'r sir, ac erbyn 2030, bydd mwy na 5,000 o swyddi wedi'u creu drwy chwe phrosiect trawsnewidiol mawr, gan ddarparu economi yn Sir Gaerfyrddin sydd ar 90% o lefel GYG gyfartalog y DU. Rydym yn un o bedwar awdurdod lleol yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe gwerth £1.3b, a bydd y Fargen Ddinesig yn creu 9,000 o swyddi dros gyfnod o 15 mlynedd. Bydd Sir Gaerfyrddin yn gweld manteision economaidd enfawr o ran seilwaith digidol, gweithgynhyrchu clyfar, ynni a llesiant. At hynny, mae ein cymunedau gwledig hefyd yn rhan annatod o'n twf lleol a bydd ymyriadau newydd cyffrous, megis y fenter Deg Tref, yn adfywio'r ardaloedd hyn.


Mae gweinyddiaeth wleidyddol bresennol y cyngor yn cynnwys:

  • GRŴP PLAID CYMRU - 37 
  • GRŴP LLAFUR – 17 
  • GRŴP ANNIBYNNOL – 14
  • GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD – 5 
  • ANNIBYNNOL HEB GYSYLLTIAD – 1

Arweinydd y Cyngor yw'r Cynghorydd Emlyn Dole.


Model Gweithredu yn y Dyfodol

Mae gweithio'n wahanol dros y flwyddyn ddiwethaf wedi dysgu llawer i ni yn Sir Gaerfyrddin, drwy fuddsoddi yn ein seilwaith digidol a thrwy weithlu talentog ac ymroddedig, rydym yn gwybod y gallwn ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwych mewn ffyrdd ystwyth, ac mae llawer o staff yn gweithio gartref neu o unrhyw un o'n gweithleoedd yn y sir. Bydd ein fframwaith ffyrdd gwell o weithio sy'n cael ei lansio'n ddiweddarach eleni yn croesawu'r dysgu hwn a byddem yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd am fwynhau'r hyn sydd gan Sir Gaerfyrddin i'w gynnig ac a hoffai weithio mewn ffordd ystwyth yn rheolaidd.

 

Rydym yn sefydliad sydd ag uchelgeisiau mawr, sy'n ymdrechu i lwyddo, mewn lleoliad da, wedi'i gysylltu'n dda ac sy'n datblygu'n barhaus, ac mae'n un o'r lleoedd mwyaf cyffrous i weithio ar hyn o bryd. Rydym yn dod ynghyd â nodweddion amrywiol ac arbennig Sir Gaerfyrddin i drawsnewid llesiant economaidd, amgylcheddol, diwylliannol a chymdeithasol cyffredinol y sir.