Y rôl

Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd
£90,911 i £96,968 [codiad cyflog o 1 Ebrill 2021]


Mae hon yn rôl newydd yn y sefydliad – un a fydd yn ganolog i ddarparu gwell gwasanaethau i'n cymuned. Byddwch yn chwarae rhan flaenllaw wrth lunio ein hymateb i'r heriau cymhleth sy'n ein hwynebu wrth i ni gefnogi ein cymunedau i symud ymlaen yn dilyn yr argyfwng iechyd cyhoeddus sydd wedi diffinio'r 18 mis diwethaf, gan sicrhau ein bod yn parhau i ymdrechu ar gyfer ein huchelgeisiau tymor hwy ar gyfer y sir.

Bydd y rôl hon yn arwain ar faes gorchwyl eang sy’n cynnwys: cefnogi blaenoriaethau adfywio, darparu agenda Carbon Sero-net, datblygu a chynllunio cynaliadwy, iechyd y cyhoedd a gorfodaeth. Fel arweinydd cynhwysol, dilys ac ysbrydoledig, gyda deallusrwydd emosiynol datblygedig iawn a hygrededd iawn i ddylanwadu, byddwch yn gallu sicrhau hyder a chefnogaeth eich cydweithwyr, partneriaid, aelodau etholedig a'r gymuned, gan sefydlu mandad clir ar gyfer newid gyda momentwm y tu ôl iddo.

Byddwch yn dod â hanes llwyddiannus o gyflwyno prosiectau cymhleth ar y targed ac yn gyflym, lle gwnaethoch ddangos sut y gallwch ysbrydoli a grymuso gweithlu talentog. Rydym yn disgwyl arloesedd sy'n seiliedig ar ddichonoldeb; rydym yn disgwyl arweiniad sy'n cael ei ysbrydoli gan weledigaeth; a byddwch yn gallu trawsnewid bwriad yn gamau gweithredu effeithiol.

Bydd yr hyn a gyflawnir gennych yn dweud llawer am ein gwerthoedd craidd, a bydd yn dweud wrth bawb ein bod ni, fel Cyngor, yma i'w gwasanaethu.

Ewch i'r dudalen ymgeisio i gofrestru eich manylion a chael mynediad i broffil y rôl a manylion llawn y broses recriwtio. [dolen]

 

Mae'n gyfle gyda phosibilrwydd enfawr o wneud newidiadau pwysig, ac o harneisio potensial a thalent pobl eraill i wneud i bethau ddigwydd. Er y bydd angen i chi allu dangos arbenigedd proffesiynol yn rhai o'r gwasanaethau allweddol o fewn portffolio'r rôl, eich presenoldeb personol a'ch ffordd o weithio fydd yn eich nodi fel yr ymgeisydd cywir ar gyfer y rôl hon.